Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Regulaminy Pracowni

Katedra Kosmetologii

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W PRACOWNI KOSMETOLOGII
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH w Radomiu

 1. Regulamin Pracowni KOSMETOLOGII dotyczy nauczycieli akademickich i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne oraz innych osób korzystających z pracowni za zgodą władz Wydziału. W pracowni mogą przebywać wyłącznie osoby pod opieką prowadzącego.
 2. Prowadzący na pierwszych zajęciach w Pracowni przeprowadza dla studentów szkolenie w zakresie przepisów i zasad bhp oraz informuje o obowiązku stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu. Studenci podpisem potwierdzają udział w szkoleniu. (Załącznik nr 1(w dyspozycji prowadzącego zajęcia))
 3. W przypadku, gdy stan techniczny pomieszczenia pracowni lub urządzeń może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa prowadzący nie dopuszcza do zajęć, wstrzymuje zajęcia lub określa zadania i sposoby postępowania zapewniające bezpieczne prowadzenie tych zajęć.
 4. Prowadzący jest dysponentem pracowni od chwili pobrania do czasu zwrotu klucza do portierni – jest obowiązany pozostawić Pracownię w stanie uporządkowanym.
 5. Studenci są obowiązani zgłosić prowadzącemu każdą zauważoną niesprawność lub uszkodzenie sprzętu. Jednocześnie zabrania się dokonywania napraw urządzeń i sprzętu dydaktycznego przez osoby do tego nie uprawnione.

            Studentów realizujących zajęcia dydaktyczne w Pracowni KOSMETOLOGII obowiązuje:

 •  punktualne przychodzenie na zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć (spóźnienia mogą stanowić  podstawę do odmowy uczestnictwa studenta w zajęciach)
 • systematyczne i aktywne uczestnictwo oraz obowiązkowa obecność na zajęciach przewidzianych programem w danym semestrze
 • zaliczenie wszystkich umiejętności wynikających z efektów uczenia się przewidzianych w programie nauczania z przedmiotów realizowanych w pracowni
 • odzienie wierzchnie i obuwie należy zostawić w szatni
 • obowiązuje zmiana obuwia na lekkie typu balerinki/tenisówki (nie dopuszcza się obuwia typu kapcie, klapki, czy adidasy)
 •  fartuch powinien być czysty i wyprasowany (pod fartuch należy włożyć czarny lub biały t-shirt z krótkim lub długim rękawem)
 • krótkie, zadbane paznokcie
 • włosy muszą być upięte
 • obowiązuje zdjęcie biżuterii
 • obowiązują jednorazowe ręczniki do wycierania rąk
 • studenci ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas zajęć w pracowni
 • w przypadku zniszczenia urządzenia, bądź jego części, student bezzwłocznie zgłasza zajście prowadzącemu zajęcia, a ten zabezpiecza urządzenie i zgłasza to Kierownikowi Kierownik Katedry zgłasza awarię sprzętu osobie odpowiedzialnej za aparaturę.

         Studenci odbywający zajęcia w Pracowni Kosmetologii mają prawo do:

 •  dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osobistej
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
 • konsultacji i pomocy koordynatora przedmiotu podczas realizacji całego procesu kształcenia
 • sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i zgodnej z ustalonymi kryteriami oceny zdobytych umiejętności  przerw w wyznaczonym, przez nauczyciela czasie i miejscu

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W LABORATORIUM CHEMII KOSMETYCZNEJ I LABORATORIUM SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH w Radomiu

 1. Regulamin LABORATORIUM CHEMII KOSMETYCZNEJ I LABORATORIUM SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH dotyczy nauczycieli akademickich i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne. W laboratorium mogą przebywać wyłącznie osoby pod opieką prowadzącego.
 2. Prowadzący na pierwszych zajęciach przeprowadza dla studentów szkolenie w zakresie przepisów i zasad bhp oraz informuje o obowiązku stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu. Studenci podpisem potwierdzają udział w szkoleniu. (Załącznik nr 1 (w dyspozycji prowadzącego zajęcia)).
 3. W LABORATORIUM CHEMII KOSMETYCZNEJ oraz LABORATORIUM SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH wolno przebywać tylko w fartuchu ochronnym. Jest wymagane posiadanie stabilnego obuwia, nie niszczącego powierzchni podłogi. Długie włosy należy spiąć lub związać.
 4. W czasie przebywania w laboratorium jest zakazane jedzenie, picie i żucie gumy.
 5. W pracy laboratoryjnej należy zachować ostrożność, a wszystkie używane substancje należy traktować jako potencjalnie szkodliwe. Korzystanie z surowców ogranicza się do wystawionych do użytkowania dla studentów.
 6. Postępowanie z wybranymi grupami surowców i związków chemicznych:rozpuszczalników (alkohol, aceton, eter i inne) nie należy ogrzewać otwartym płomieniem, a przy ogrzewaniu na urządzeniach grzewczych postępować ze szczególna ostrożności
  • stężone kwasy, zasady i inne stężone roztwory należy dodawać z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa (np. pod wyciągiem
  • nie należy wlewać wody do stężonych kwasów
  • używać do każdej czynności czystych łyżeczek i pipetek
  • nie można wprowadzać łyżeczek do pojemników z odczynnikami lub surowcami
  • surowce sypkie lub granulowane odsypać na łyżeczkę a następnie wprowadzać do pojemnika z wykonywanym preparatem
  • pojemniki z wykorzystywanymi surowcami należy odstawić na miejsce po przetarciu na sucho dna pojemnika
 1. Postępowanie ze sprzętem
 2. ważenie:
  • nie należy ustawiać na wadze mas większych, niż przewiduje obciążenie wagi
  • zabrudzenie szalki wagi usuwać przez jej zdjęcie, umycie a następnie osuszenie
  • nie wolno przecierać szalki leżącej na wadze!
  •  wagi należy wyłączać w następujący sposób:
  • a) wyzerować wagę,
  • b) wyłączyć wagę,
  • c) wyłączyć stanowisko.
 1. b) Obsługa mieszadła:
  • nie korzystać z funkcji podgrzewanie (chyba, że za uzgodnieniem z prowadzącym zajęcia)
  • korzystanie z innych sprzętów jest możliwe po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia
 1. Postępowanie w przypadku zdarzeń losowych:
  • po oparzeniu skóry stężonym kwasem miejsce oparzone należy opłukać dokładnie bieżącą wodą, następnie przemyć 2-3% roztworem kwaśnego węglanu sodowego,
  • po oparzeniu skóry zasadą miejsce oparzone należy opłukać dokładnie bieżącą wodą, następnie przemyć 1-2% roztworem kwasu cytrynowego lub octowego.
  • przy oparzeniu oczu należy je obficie opłukać wodą
  • w przypadku dostania się roztworu kwasu lub zasady do przewodu pokarmowego
  • należy wypić dużą ilość mleka lub wody z surowym białkiem jaja
  • przy termicznym oparzeniu skóry należy przemyć ją alkoholem lub 10% roztworem nadmanganianu potasowego.

 

       Uwagi końcowe

  • Odpadów stałych nie wolno wyrzucać do zlewu tylko do kosza.
  • Do zlewu można wylewać tylko nieagresywne płynne odpady.
  • Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować miejsce pracy i zgłosić prowadzącemu zajęcia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close