Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Regulaminy Pracowni

Katedra Pielęgniarstwa

REGULAMIN PRACOWNI UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH w Radomiu

1.Na zajęciach w Pracowni umiejętności pielęgniarskich obowiązuje 100% obecność.

2.Każda nieobecność na zajęciach powinna być odpracowana zgodnie z tematem zajęć, których ta nieobecność dotyczyła po wcześniejszym uzgodnieniu z wykładowcą.

3.Studenci przebywający w Pracowni umiejętności pielęgniarskich zapoznają się z niniejszym regulaminem i zobowiązują się do przestrzegania zasad w nim zawartych potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

4.Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo od dnia ogłoszenia i dotyczy wszystkich osób przebywających w Pracowniach umiejętności pielęgniarskich.

5.Pracownia umiejętności pielęgniarskich jest pomieszczeniem przeznaczonym do zajęć praktycznych w ramach ćwiczeń prowadzonych na kierunku PIELĘGNIARSTWO.

6.Niedopuszczalne jest wprowadzanie do pracowni osób postronnych.

7.Przebywanie w Pracowni jest możliwe wyłącznie w obecności opiekuna. Opuszczanie pracowni może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego zajęcia. Studentom poleca się szczególną dbałość i troskę o wyposażenie Pracowni, środki do pielęgnacji osób dorosłych i dzieci. Korzystanie przez Studentów ze sprzętu (w tym fantomów, aparatów, urządzeń), znajdującego się w Pracowni, możliwe jest jedynie w obecności nauczyciela i na jego polecenie.

8.W czasie zajęć studenci zobowiązani są do używania odzieży ochronnej, butów zmiennych na płaskiej podeszwie, przepisowego umundurowania (czyste fartuchy, mundurki).

9.Włosy powinny być spięte przez cały czas przebywania w pracowni, paznokcie czyste, krótko obcięte, pozbawione tipsów, lakierów oraz innych ozdób.

10.Zabrania się noszenia wszelkiej biżuterii wiszącej oraz na palcach.

11.Niezastosowanie się do zapisów w pkt. 8, 9, 10 może skutkować niedopuszczeniem Studenta do zajęć.

12.Na czas zajęć należy wyłączyć lub ściszyć telefony komórkowe oraz inne urządzenia zakłócające prowadzenie zajęć i skupianie uwagi.

13.Każda osoba użytkująca przydzielone mu stanowisko pracy odpowiada materialnie za umyślne zniszczenia i braki w wyposażeniu, za zniszczenia i uszkodzenia stanowiska pracy oraz urządzeń spowodowanych niezgodnym z przeznaczeniem lub niewłaściwym ich użytkowaniem.

14.Studenci mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania Opiekunowi ćwiczeń wszelkiego rodzaju uszkodzeń sprzętu, będącego wyposażeniem Pracowni.

15.Studentowi nie wolno wynosić z pracowni żadnych materiałów i urządzeń nie będących Jego własnością.

16.Studenci są zobowiązani do przestrzegania szczególnych przepisów BHP. Podczas wykonywania ćwiczeń należy dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych.

17.Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy słuchacze, a w szczególności wyznaczeni dyżurni.

18.Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt opiekunowi prowadzącemu zajęcia. Student nie może opuścić pracowni po zakończeniu zajęć bez odbioru stanowiska przez opiekuna. Po zakończonych zajęciach pozostawić pracownię czystą, uporządkowaną, zabezpieczoną przed niepożądanymi sytuacjami (dokręcić krany, odłączyć urządzenia od wysokiego napięcia, zamknąć okna).

19.W razie pożaru w pracowni należy zaalarmować opiekuna prowadzącego zajęcia lub Kanclerza Uczelni, przystąpić spokojnie do ewakuacji znajdujących się osób oraz w miarę możliwości do gaszenia źródła ognia. Należy pamiętać, że urządzenia elektryczne będące pod napięciem gasić należy gaśnicami śniegowymi.

20.Każdy wypadek należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi prowadzącemu zajęcia.

21.W razie wypadku studenta dyżurni lub inni studenci powinni natychmiast zawiadomić opiekuna prowadzącego zajęcia lub Kanclerza Uczelni, a w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy.

22.Pracownia wyposażona jest w apteczkę pierwszej pomocy.

23.W razie alarmu natychmiast udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.

 

Studenci odbywający zajęcia w Pracowni umiejętności pielęgniarskich mają prawo do:

– właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

– rozwijania zainteresowań i zdolności

– poszanowania godności osobistej

– zagwarantowania bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć

– życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym

– konsultacji i pomocy koordynatora przedmiotu podczas realizacji całego procesu kształcenia

– sprawiedliwej i jawnej oceny zdobytych umiejętności

– przerw w wyznaczonym, przez nauczyciela czasie i miejscu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close