Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Katedra Pielęgniarstwa

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Pielęgniarstwo pediatryczne:

 1. Hospitalizacja, jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny. Rodzaje i formy wsparcia. Zadania pielęgniarki w minimalizowaniu stresu szpitalnego u dziecka i jego rodziców.
 2. Proces pielęgnowania w pediatrii (etapy, fazy), diagnoza pielęgniarska.
 3. Specyfika pracy, urządzenie i wyposażenie oddziału dziecięcego.
 4. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki pediatrycznej w opiece nad dzieckiem zdrowym
  i chorym.
 5. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych w oddziale dziecięcym.
 6. Czynniki endo i egzogenne warunkujące prawidłowy rozwój dziecka.
 7. Uwarunkowania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. Ocena rozwoju somatycznego, psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży. Metody i narzędzia oceny rozwoju.
 8. Rozwój psychomotoryczny dziecka do 2 roku życia. Ocena rozwoju somatycznego, psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży. Metody i narzędzia oceny rozwoju.
 9. Zasady żywienia dzieci. Rola pielęgniarki w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży
 10. Korzyści dla matki i dziecka wynikające z karmienia naturalnego.
 11. Zaburzenia łaknienia u dzieci – przyczyny, rodzaje, zadania profilaktyczne i edukacyjne pielęgniarki.
 12. Profilaktyka próchnicy u dzieci. Zadania pielęgniarki
 13. Zasady pielęgnacji zdrowego niemowlęcia, problemy pielęgnacyjne w opiece nad zdrowym niemowlęciem (przyczyny, objawy, postępowanie, profilaktyka).
 14. Zasady opieki pielęgniarskiej nad zdrowym noworodkiem w sali porodowej.
 15. Zadania pielęgniarki w opiece nad wcześniakiem.
 16. Zespół dziecka maltretowanego, przyczyny, objawy, zasady postępowania i rozpoznawania.
 17. Wymień przyczyny, objawy krzywicy u dzieci. Omów zasady profilaktyki przeciwkrzywiczej.
 18. Profilaktyka alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci. Zasady opieki dziecka z alergią pokarmowa. Edukacja rodziców.
 19. Zasady postępowania pielęgniarskiego wobec dziecka i jego rodziny z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zadania pielęgniarki i położnej we wczesnym diagnozowaniu choroby.
 20. Choroby zakaźne wieku dziecięcego – etiologia, profilaktyka, powikłania. Rola pielęgniarki
  w opiece nad dzieckiem.
 21. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z cukrzycą. Udział pielęgniarki w edukacji dziecka chorego na cukrzycę oraz jego rodziców.
 22. Działania terapeutyczne, opiekuńcze i profilaktyczne pielęgniarki wobec dziecka z ostrą biegunką
 23. Proces pielęgnowania dziecka z astmą oskrzelową.
 24. Ogólne założenia opieki nad dzieckiem z fenyloketonurią.
 25. Sposoby zapobiegania zakażeniom dróg moczowych u dzieci.
 26. Plan opieki pielęgniarskiej dziecka z :
  1. Zapaleniem płuc,
  2. Chorobą trzewną,
  3. Mukowiscydozą,
  4. Chorobą alergiczną skóry,
  5. Zespołem nerczycowym,
  6. Zespołem Downa,
  7. Chorobą nowotworową,
 27. Biopsychospołeczne następstwa choroby przewlekłej u dziecka.
 28. Zasady postępowania w stanach drgawkowych u dzieci.
 29. Zasady profilaktyki chorób pasożytniczych u dzieci.

Pielęgniarstwo internistyczne

 1. Zakażenia wewnątrzszpitalne, wymień rodzaje, przyczyny, drogi szerzenia się. Zadania pielęgniarki w profilaktyce zakażeń wewnątrzszpitalnych.
 2. Proces pielęgnacji – definicja, etapy i fazy.
 3. Pojęcie cukrzycy, klasyfikacja typów cukrzycy. Objawy w przypadku podejrzenia cukrzycy. Powikłania występujące w cukrzycy. Edukacyjna rola pielęgniarki w profilaktyce powikłań. Zasady leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego w cukrzycy. Samokontrola
  u pacjenta chorego na cukrzycę.
 4. Udział pielęgniarki w przygotowaniu i wykonywaniu badań diagnostycznych
  w poszczególnych układach.
 5. Zasady postępowania pielęgniarskiego wobec chorego z:
  1. napadem astmy oskrzelowej,
  2. POCHP,
  3. Kłębuszkowym zapaleniu nerek,
  4. Niedokrwistością,
  5. Marskością wątroby,
  6. Białaczką,
  7. Osteoporozą,
  8. Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów,
  9. Nadczynnością tarczycy,
  10. Niedoczynnością tarczycy,
  11. Ostrym zapaleniem trzustki,
  12. Zapaleniem płuc,
  13. Skazą krwotoczną,
  14. Nowotworem trzustki.
 6. Nadciśnienie – rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem (prawidłowy pomiar RR), przygotowanie pacjenta do samoopieki.
 7. Zasady leczenia i pielęgnowania pacjenta z astmą oskrzelową.
 8. Rodzaje diet stosowanych w chorobach przewodu pokarmowego rola leczenia dietetycznego w chorobach przewodu pokarmowego.
 9. Edukacja pacjenta z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka.
 10. Udział pielęgniarki w profilaktyce nowotworów.
 11. Zasady opieki nad pacjentem poddanym chemioterapii.
 12. Pojęcie odleżyny, przyczyny, klasyfikacja ran odleżynowych, ocena ryzyka odleżyn na podstawie skali. Profilaktyka przeciwodleżynowa.
 13. Zasady opieki nad pacjentem nieprzytomnym.
 14. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego.
 15. Zasady pielęgnacji i opieki nad pacjentem z zaburzeniami rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego.
 16. Zadania edukacyjne pielęgniarki w chorobie niedokrwiennej serca.

Pielęgniarstwo chirurgiczne

 1. Zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowym w znieczuleniu ogólnym, regionalnym i przewodowym, z uwzględnieniem metod i technik operacyjnych.
 2. Zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta w sali pooperacyjnej.
 3. Powikłania pooperacyjne.
 4. Skale stosowane w chirurgii.
 5. Zasady przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych w oddziale chirurgicznym ‐ rola
  i zadania pielęgniarki.
 6. Zindywidualizowane pielęgnowanie w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie:
  1. Po zabiegu usunięcia tarczycy,
  2. W chorobie oparzeniowej,
  3. Po zabiegu przepukliny brzusznej,
  4. Po wyłonieniu stomii jelitowej,
  5. Po amputacji kończyn,
  6. Z zespołem stopy cukrzycowej,
  7. Po przeszczepie nerki,
  8. Po operacji żylaków kończyn dolnych,
  9. Z kamicą pęcherzyka żółciowego,
  10. Po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej,
  11. W urazach czaszkowo – mózgowych,
  12. Z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
  13. Po usunięciu gruczołu piersiowego,
  14. Z urazem klatki piersiowej,
  15. Z rakiem żołądka,
  16. Z urazem kręgosłupa,
  17. W przełomie tarczycowym,
  18. Z urostomią,
  19. Z rakiem płuca,
 7. Obrzęk limfatyczny u kobiet po zabiegu usunięcia gruczołu piersiowego.
 8. Zasady żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
 9. Zasady leczenia bólu pooperacyjnego.
 10. Zakażenia wewnątrzszpitalne, wymień rodzaje, przyczyny, drogi szerzenia się. Zadania pielęgniarki w profilaktyce zakażeń wewnątrzszpitalnych.
 11. Rodzaje ran i typy gojenia. Zasady pielęgnowania pacjenta z raną pooperacyjną.
 12. Zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w obrębie poszczególnych układów.
 13. Profilaktyka przeciwodleżynowa u pacjentów leczonych chirurgicznie.
 14. Zadania edukacyjne pielęgniarki wobec pacjenta z kamicą pęcherzyka żółciowego, po zabiegu zmniejszenia żołądka.
 15. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z objawami sepsy.
 16. Nowotwory jelita grubego- przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka.
 17. Zasady stosowania cytostatyków, działania uboczne.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Obszar wiedzy humanistycznej:

 1. Omów cechy wspólne pojęcia pielęgnowanie w wybranych teoriach pielęgnowania.
 2. Porównaj pojęcie zdrowie w założeniach teoretycznych V. Henderson i D. Orem.
 3. Scharakteryzuj teorię pielęgniarstwa transkulturowego według M. Leininger.
 4. Wymień grupę klasycznych teorii pielęgniarstwa opartych na interakcjonizmie i omów szczegółowo jedną z nich.
 5. Omów hierarchię potrzeb Abrahama Maslowa i jej znaczenie dla postrzegania osoby pacjenta w pielęgniarstwie.
 6. Omów cechy wspólne założeń teoretycznych C. Roy i B. Neuman.
 7. Scharakteryzuj wspólne elementy określające osobę/pacjenta w poznanych modelach/ teoriach pielęgnowania.
 8. Scharakteryzuj kanony pielęgniarstwa według F. Nightingale.
 9. Wymień i omów jakie role może pełnić pielęgniarka w relacji z pacjentem według założeń H. Peplau.
 10. Omów istotę etapu rozpoznania w procesie pielęgnowania przy wykorzystaniu założeń teorii C. Roy.
 11. Omów istotę etapu rozpoznawania w procesie pielęgnowania przy wykorzystaniu założeń teorii D. Orem.
 12. Wyjaśnij istotę etapu rozpoznawania w procesie pielęgnowania przy wykorzystaniu założeń teorii B. Neuman.
 13. Charakterystyka istotnych relacji opiekuńczych pielęgniarka-pacjenta według teorii Watson.
 14. Wyjaśnij istotę etapu planowania w procesie pielęgnowania z wykorzystaniem założeń teoretycznych N. Roper, W. Logan & A. Tierney.
 15. Wyjaśnij korzyści z zastosowania środków dydaktycznych częściowo automatyzujących kształcenie w edukacji studentów pielęgniarstwa.
 16. Omów zasady formułowania i znaczenie misji, funkcji oraz celów w podsystemie pielęgniarstwa. Podaj przykłady.
 17. Omów metody planowania obsad pielęgniarskich na podstawie zapotrzebowania na opiekę.
 18. Scharakteryzuj przedmiot, kryteria i narzędzia oceny jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach.
 19. Omów budowę i zastosowanie metody SWOT w analizie organizacji zdrowotnych.
 20. Przedstaw ergonomiczną analizę pracy; cel, przedmiot analizy, znaczenie dla rozpoznawania zagrożeń na pielęgniarskim stanowisku pracy.
 21. Omów cztery podstawowe orientacje w zarządzaniu organizacjami zdrowotnymi (orientacja na „ilość”, „jakość”, sprzedażowa”, „marketingowa”).
 22. Omów budowę i zastosowanie marketingu-mix dla potrzeb świadczeń pielęgniarskich.
 23. Omów system ocen pracowniczych. Definicje, elementy, funkcje.
 24. Wymień kryteria oceny pracy na stanowiskach pielęgniarki odcinkowej.
 25. Wymień kryteria oceny. pracy na stanowisku pielęgniarki oddziałowej.
 26. Ocena obciążenia fizycznego na pielęgniarskich stanowiskach pracy. Metody oceny pracy dynamicznej.
 27. Omów rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej (KOZ).
 28. Omów metody szacunkowe wartościowania pracy.
 29. Dostosowanie do struktur kształcenia pielęgniarek w Europie – scharakteryzuj program „TUNING”.
 30. Porównaj podstawy prawne kształcenia uniwersyteckiego pielęgniarek w Polsce i Unii Europejskiej.
 31. Przedstaw znaczenie Deklaracji Bolońskiej w kształceniu pielęgniarek.
 32. Omów system kształcenia pielęgniarek w dwóch wybranych krajach Unii Europejskiej.
 33. Scharakteryzuj pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych – Evidence Based Practicee.
 34. Wyjaśnij znaczenie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek dla Pielęgniarstwa Europejskiego.
 35. Światowa Organizacja Zdrowia – WHO i jej znaczenie dla pielęgniarstwa.
 36. Wskaż znaczenie Deklaracji Monachijskiej w uniwersyteckim kształceniu pielęgniarek.
 37. Scharakteryzuj E-learning w kształceniu pielęgniarek.
 38. Scharakteryzuj odrębności kulturowe w opiece nad pacjentką należącą do społeczności Romów.
 39. Omów odrębności w opiece nad pacjentem wyznającym islam.
 40. Wyjaśnij znaczenie Komisji Akredytacyjnych dla podniesienia jakości kształcenia w Polsce i Unii Europejskiej.
 41. Określ rolę czasopism naukowych w rozwoju pielęgniarstwa polskiego oraz w kontekście europejskim.
 42. Omów rozwój badań pielęgniarskich w Polsce na tle europejskim.
 43. Omów metody oraz techniki badawcze stosowane w badaniach naukowych w pielęgniarstwie.
 44. Przedstaw cele Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
 45. Scharakteryzuj znaczenie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) dla pielęgniarstwa polskiego.

Obszar specjalistycznej wiedzy pielęgniarskiej

 1. Omów rolę pielęgniarki w profilaktyce zachorowań na POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).
 2. Przedstaw rolę pielęgniarki w profilaktyce gruźlicy płuc.
 3. Omów przygotowanie chorego z POCHP do domowego leczenia tlenem.
 4. Omów zasady żywienia i pielęgnacji chorego po założeniu PEG oraz postępowanie w przypadku wystąpienia powikłań.
 5. Scharakteryzuj powikłania żywienia pozajelitowego oraz działania zapobiegające ich wystąpieniu.
 6. Przedstaw możliwości endoskopowego usuwania polipów jelita grubego. Wyjaśnij od czego zależy dobór metody endoskopowej.
 7. Przedstaw sposób pobrania oraz rodzaje materiałów pobieranych podczas badań endoskopowych.
 8. Omów zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego usunięcia krwiaka śródczaszkowego – w trybie pilnym.
 9. Omów zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego usunięcia guza mózgu – w trybie planowym.
 10. Omów zasady przygotowania pacjenta do embolizacji tętniaka mózgu.
 11. Omów zasady opieki nad pacjentem po stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
 12. Omów zasady opieki nad pacjentem z cechami nadciśnienia śródczaszkowego.
 13. Przedstaw rolę pielęgniarki w opiece nad pacjentem poddanym zabiegowi ablacji z powodu zaburzeń rytmu serca.
 14. Omów objawy, diagnostykę i leczenie ostrej niewydolności nerek.
 15. Scharakteryzuj edukacyjną rolę pielęgniarki w opiece nad chorym dializowanym otrzewnowo.
 16. Omów zasady diety pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek leczonego zachowawczo.
 17. Omów pooperacyjne nudności i wymioty (PONV) u pacjenta, ryzyko wystąpienia i uwarunkowania oraz profilaktykę i leczenie.
 18. Przedstaw powikłania infekcyjne w intensywnej terapii – etiologia, uwarunkowania, profilaktyka.
 19. Omów metody rozpoznawania sepsy u pacjenta oraz zasady postępowania.
 20. Określ wskazania do hipotermii leczniczej i problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta.
 21. Omów respiratorowe zapalenie płuc u leczonych w oddziałach intensywnej terapii.
 22. Omów żywienie pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii – znaczenie w leczeniu, sposoby.
 23. Omów metody i narzędzia oceny ostrego bólu pooperacyjnego.
 24. Przedstaw problemy lecznicze i pielęgnacyjne pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi w oddziale intensywnej terapii.
 25. Omów zasady opieki nad pacjentem po przeszczepie nerki.
 26. Omów zasady opieki nad pacjentem z obrzękiem płuc.
 27. Omów zasady żywienia w okresie leczenia cytostatykami i po jego zakończeniu.
 28. Przedstaw zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej po leczeniu cytostatykami.
 29. Omów przygotowanie pacjenta z cukrzycą do samokontroli.
 30. Przedstaw zasady opracowywania programu edukacji zdrowotnej dla chorego z cukrzycą.
 31. Przedstaw zadania pielęgniarki w leczeniu moczopędnym pacjenta z niewydolnością krążenia w fazie niewyrównania.
 32. Omów nieinwazyjną diagnostykę zaburzeń rytmu serca.
 33. Omów zasady całościowej oceny geriatrycznej.
 34. Omów zjawisko ageizmu. Przejawy indywidualne i instytucjonalne.
 35. Omów zakres opieki nad osobą starszą z nietrzymaniem moczu.
 36. Omów zagadnienie polipragmazji i politerapii. Przyczyny i skutki.
 37. Scharakteryzuj zasady leczenia bólu nowotworowego.
 38. Przedstaw znaczenie badań profilaktycznych dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
 39. Dokonaj analizy środowiskowych czynników rozwoju nowotworów.
 40. Scharakteryzuj zespół depresyjny. Metody leczenia.
 41. Wymień fazy choroby alkoholowej według Jellinka.
 42. Przedstaw błędy w komunikacji w relacji pielęgniarka-pacjent w opiece nad pacjentem chorym psychicznie – błąd ,,płaszczyzny pochyłej”, „błąd maski”, „błąd sędziego”.
 43. Wyjaśnij pojęcie badań przesiewowych. Podaj przykłady programów takich badań wykonywanych w Polsce
 44. Omów pojęcie stygmatu w psychiatrii. Przeciwdziałanie stygmatyzacji.
 45. Przedstaw zakres opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki z rozpoznaniem anoreksji i znaczenie rodziny w kompleksowym procesie leczenia.
 46. Określ zakres edukacji zdrowotnej chorego z marskością wątroby.
 47. Omów zasady żywienia w profilaktyce miażdżycy.
 48. Przedstaw aktualnie stosowane w pielęgniarstwie klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich w oparciu o zdobyte doświadczenie praktyczne.
 49. Scharakteryzuj proces myślenia ADPIE w opiece pielęgniarskiej.
 50. Omów rolę pielęgniarki w opiece nad chorym wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych.
 51. Wymień czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy, objawy, powikłania.
 52. Wymień główne problemy zdrowotne wieku szkolnego.
 53. Wymień czynniki wpływające na jakość życia pacjenta z chorobą serca.
 54. Omów zasady pielęgnowania pacjenta z drenażem opłucnej.
 55. Przedstaw zasady opieki nad pacjentem z założonym dostępem naczyniowym typu „port naczyniowy”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close