Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Katedra Fizjoterapii

Sylwetka absolwenta

FIZJOTERAPIA – jednolite 5-cio letnie studia magisterskie, oraz studia stacjonarne I stopnia

Wiadomości i umiejętności uzyskane podczas studiów w zakresie fizjoterapii i pozwolą na podjęcie pracy z pacjentem w placówkach służby zdrowia:
 
  1. Organizowanie pracy w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu dla dobra chorego czy grupy chorych.
  2. Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w gabinecie fizjoterapeutycznym w trakcie wykonywania zabiegów w zakresie fizjoterapii.
  3. Kształtowanie i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności całkowicie lub przywrócenie sprawności częściowo.
  4. Przywracania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, a w ciężkich przypadkach kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby, jej wieku i schorzenia.
  5. Życzliwości i taktu w słownym i emocjonalnym kontakcie z pacjentem.
  6. Dostosowanie swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych, koordynacji działań właściwych i korzystnych dla danego chorego.
  7. Przestrzeganie zasad BHP wobec pacjenta i siebie na poszczególnych stanowiskach pracy.

Stacjonarne studia magisterskie – 5lat (10 semestrów)

 

Poziom studiów: pierwszy stopień
Poziom kwalifikacji (PRK): 7
Profil studiów: praktyczny
Dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu (wiodąca)
Kod ISCED: 0915
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

 

Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki opublikowanym
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
i ratownika medycznego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych wynosi 5775, a liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia jednolitych studiów magisterskich wynosi 311. Kierunek Fizjoterapia jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

Grupy zajęć, w ramach, których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:

A. Biomedyczne podstawy fizjoterapii: Anatomia prawidłowa, Biochemia, Biofizyka, Biologia medyczna, Biomechanika z kinezjologią, Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii, Farmakologia w fizjoterapii, Fizjologia człowieka, Genetyka, Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, Patologia ogólna.

B. Nauki ogólne: Język obcy, Psychologia ogólna, Psychologia kliniczna i psychoterapia, Pedagogika z elementami dydaktyki, pedagogika specjalna, Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji, Demografia i epidemiologia, Technologie informacyjne, Historia rehabilitacji, Bioetyka, Zdrowie publiczne, Systemy ochrony zdrowia, Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie, Wychowanie fizyczne.

C. Podstawy fizjoterapii: Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, Kinezyterapia, Terapia manualna, Medycyna fizykalna i balneoklimatologia, Masaż leczniczy, Aktywność ruchowa adaptacyjna i sport osób niepełnosprawnych, Fizjoterapia ogólna, Wyroby medyczne – protetyka i ortotyka, Korekcja wad postawy ciała, Odnowa biologiczna, Fizjoprofilaktyka
i promocja zdrowia, Metody specjalne fizjoterapii (reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej).

D. Fizjoterapia kliniczna:

D1: Kliniczne podstawy fizjoterapii w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, pediatrii i neurologii dziecięcej, kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwie, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej
D2. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, wieku rozwojowym.

D3. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w: kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej.

D4. Diagnostyka funkcjonalna – w dysfunkcjach układu ruchu w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii.

D5. Diagnostyka funkcjonalna – w chorobach wewnętrznych w: kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, geriatrii, psychiatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, onkologii i medycynie paliatywnej.

D6. Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym

D7. Planowanie fizjoterapii – w dysfunkcjach układu ruchu w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii.

D8. Planowanie fizjoterapii – w chorobach wewnętrznych w: kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii, psychiatrii, geriatrii, ginekologii i położnictwie, onkologii i medycynie paliatywnej.

D9. Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym

E. Metodologia badań naukowych: Metodologia badań i statystyka, Seminarium dyplomowe, Przygotowanie pracy dyplomowej i Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

F. Praktyki fizjoterapeutyczne:
1. Praktyka asystencka (po II semestrze)
2. Wakacyjna praktyka z kinezyterapii (w IV semestrze)
3. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (w V semestrze)
4. Wakacyjna praktyka profilowana (wybieralna); (w VI semestrze)
5. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (w VII semestrze)
6. Wakacyjna praktyka profilowana (wybieralna); (w VIII semestrze)
7. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna;
(w X semestrze)

G. Grupa zajęć: Oferta Uczelni – przedmioty obowiązkowe i do wyboru:

1. Oferta uczelni – przedmioty obowiązkowe: Anatomia funkcjonalna, Antropologia, Terapia zajęciowa, Logopedia, Język migowy, Pielęgnowanie niepełnosprawnych, Emisja głosu.

2. Oferta uczelni – przedmioty do wyboru (po 1 z każdego bloku):
Blok I: Prawno-ekonomiczne podstawy przedsiębiorczości / lub Kultura języka polskiego,
Blok II: Neurofizjologia / lub Dietetyka,
Blok III: Medycyna sportowa /lub Ortotyka z elementami kinesiotapingu,
Blok IV: Masaż relaksacyjny /lub Refleksoterapia,
Blok V: choroby cywilizacyjne XXI wieku /lub Patobiomechanika chorób narządu ruchu.

Studenci Fizjoterapii, Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizują kształcenie praktyczne w radomskich szpitalach: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Sp. z o.o., Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym.

Sylwetka absolwenta:

W trakcie nauki, student jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia zdobywa wiedzę, nabywa umiejętności praktyczne i uzyskuje kompetencje, które po ukończeniu studiów umożliwiają świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:
– diagnostyki funkcjonalnej pacjenta,
– kwalifikowania, planowania i wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu,
– zlecania i doboru określonych wyrobów medycznych,
– nauczania pacjenta posługiwania się wyrobami medycznymi,
– prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych,
-podtrzymywania sprawności psychofizycznej osób w różnym wieku, w celu zapobiegania
niepełnosprawności,
– wydawania opinii i orzeczeń dotyczących stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,
– nauczania pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacyjnych, w konsekwencji zaistniałej dysfunkcji,
– nauczania zawodu fizjoterapeuty, oraz wykonywania prac na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów,
– prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii,
– kierowania zespołem fizjoterapeutycznym,
-zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych (przygotowanie, organizowanie i nadzór nad świadczeniem usług zdrowotnych).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close