Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Zarządzenia Dziekana

► Zarządzenie Dziekana Nr 1/WNMiNoZ/2022 z dnia: 11.01.2022 r. – w sprawie: powołania Komisji ds. Badań Naukowych i Projektów Unijnych – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 2/WNMiNoZ/2022 z dnia: 17.03.2022 r. – w sprawie: sposobu zaliczania praktyk zawodowych w oparciu o wolontariat w roku akademickim 2021/2022 – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 3/WNMiNoZ/2022 z dnia: 17.03.2022 r. – w sprawie: uaktualnienia składu interesariuszy zewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 4/WNMiNoZ/2022 z dnia: 05.04.2022 r. – w sprawie: powołania Rady Konsultacyjnej – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 1/WNMiNoZ/2021 z dnia: 11.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym) – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 2/WNMiNoZ/2021 z dnia: 11.01.2021r. w sprawie: powołania Wydziałowych Zespołów Badawczo-Dydaktycznych – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 3/WNMiNoZ/2021 z dnia: 27.01.2021r. w sprawie: powołania zespołu przygotowującego raport samooceny na kierunku lekarskim dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 4/WNMiNoZ/2021 z dnia: 24.02.2021r. w sprawie: zasad zaliczania praktyk zagranicznych – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 5/WNMiNoZ/2021 z dnia: 17.03.2021r. w sprawie: wprowadzenia zmian w umowie o organizację studenckiej praktyki zawodowej na kierunku lekarskim – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 6/WNMiNoZ/2021 z dnia: 17.03.2021r. w sprawie: uaktualnienia składu interesariuszy zewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 7/WNMiNoZ/2021 z dnia: 19.04.2021r. w sprawie: sposobu zaliczania praktyk zawodowych w oparciu o wolontariat w roku akademickim 2020/2021 – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 8/WNMiNoZ/2021 z dnia: 28.04.2021r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 9/WNMiNoZ/2021 z dnia: 25.05.2021r. w sprawie: uaktualnienia składu Rady Programowej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 10/WNMiNoZ/2021 z dnia: 23.06.2021r. w sprawie: uaktualnienia składu interesariuszy zewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 11/WNMiNoZ/2021 z dnia: 14.07.2021r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2021/2022 – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 12/WNMiNoZ/2021 z dnia: 14.07.2021r. w sprawie: aktualizacji wzoru pracy zaliczeniowej oraz dokumentacji obowiązującej studentów kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne I stopnia – POBIERZ – Plik PDF

Załączniki do Zarządzenia:

Załącznik 1 – Strona tytułowa prac zaliczeniowych
Załącznik 2 – Przewodnik do gromadzenia danych o pacjencie
Załącznik 3 – Karta opieki pielęgniarskiej
Załącznik 4 – Karta wskazówek pielęgniarskich
Załącznik 5 – Karta zleconych leków
Załącznik 6 – Karta obserwacji pacjenta z założonym cewnikiem Foleya
Załącznik 7 – Karta monitorowania rany pooperacyjnej
Załącznik 8 – Karta obserwacji wkłucia obwodowego
Załącznik 9 – Karta monitorowania bólu
Załącznik 10 – Karta profilaktyki odleżyn
Załącznik 11 – Karta leczenia odleżyn i innych ran
Załącznik 12 – Wywiad Ginekologiczno-Położniczy
Załącznik 13 – Karta obserwacji położnicy i noworodka
Załącznik 14 – Zalecenia dla położnej 

► Zarządzenie Dziekana Nr 13/WNMiNoZ/2021 z dnia: 30.09.2021r. w sprawie: powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2021/2022 – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 14/WNMiNoZ/2021 z dnia: 30.09.2021r. w sprawie: powołania kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się w roku akademickim 2021/2022 – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 15/WNMiNoZ/2021 z dnia: 30.09.2021r. w sprawie: powołania Rady Programowej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2021/2022 – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 16/WNMiNoZ/2021 z dnia: 17.11.2021r. w sprawie: uaktualnienia składu interesariuszy zewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 17/WNMiNoZ/2021 z dnia: 17.11.2021r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załącznikach Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 1/WNMiNoZ/2020 z dnia: 05.05.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia  –  POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 2/WNMiNoZ/2020 z dnia: 05.05.2020 r. w sprawie: powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 3/WNMiNoZ/2020 z dnia: 05.05.2020 r. w sprawie: powołania Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 4/WNMiNoZ/2020 z dnia: 05.05.2020 r. w sprawie: uaktualnienia składu interesariuszy zewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych  Nauk o Zdrowiu –  POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 5/WNMiNoZ/2020 z dnia: 05.05.2020 r. w sprawie: uaktualnienia składu Rady Programowej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu –   POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 6/WNMiNoZ/2020 z dnia: 05.05.2020 r. w sprawie: kryteriów przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne, dla kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu –  POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 7/WNMiNoZ/2020 z dnia: 20.05.2020 r. w sprawie: zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów podczas ksztacenia zdalnego –  POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 8/WNMiNoZ/2020 z dnia: 20.05.2020 r. w sprawie: zmiany składów Komisji Konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich, w roku akademickim 2019/2020 –  POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 9/WNMiNoZ/2020 z dnia:  20.05.2020 r. w sprawie: dokumentacji obowiązującej studentów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni – w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 –  POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 10/WNMiNoZ/2020 z dnia: 09.06.2020 r. w sprawie: sposobu zaliczania praktyk zawodowych na kierunku lekarskim za rok akademicki 2019/2020 –   POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 11/WNMiNoZ/2020 z dnia: 09.06.2020 r. w sprawie: wytycznych dla studentów odbywających praktyki zawodowe na kierunkach: lekarskim, pielegniarstwo, oraz fizjoterapia w okresie pandemii COVID-19 – POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 12/WNMiNoZ/2020 z dnia: 09.06.2020 r. w sprawie: sposobu zaliczania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo za rok akademicki 2019/2020 –  POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 13/WNMiNoZ/2020 z dnia: dotyczy spraw personalnych

► Zarządzenie Dziekana Nr 14/WNMiNoZ/2020 z dnia: 02.07.2020 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunkach pielęgniarstwo I, oraz II stopnia, w sytuacji nadzwyczajnego funkcjonowania Uczelni, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 –   POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 15/WNMiNoZ/2020 z dnia: 02.07.2020 r. w sprawie: wprowadzenia do Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia procedury dot. zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego; w trybie zdalnym; z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość –   POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 16/WNMiNoZ/2020 z dnia: 19.10.2020 r. w sprawie: uaktualnienia składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia –   POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 17/WNMiNoZ/2020 z dnia: 19.10.2020 r. w sprawie: uaktualnienia składu Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się –  POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 18/WNMiNoZ/2020 z dnia: 19.10.2020 r. w sprawie: uaktualnienia składu Rady Programowej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu –  POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 21/WNMiNoZ/2020 z dnia: 27.10.2020r. w sprawie: realizacji zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń klinicznych w trybie zdalnym POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 22/WNMiNoZ/2020 z dnia: 19.11.2020 r. w sprawie: wytycznych dla studentów odbywających ćwiczenia kliniczne na kierunku lekarskim w okresie pandemii COVID-19. POBIERZ – Plik PDF

► Zarządzenie Dziekana Nr 27/WNMiNoZ/2020 z dnia: 01.12.2020 r. w sprawie: organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
w Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH Rad. POBIERZ – Plik PDF

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close