Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Do pobrania Dokumentacja

1. Dotyczy wszystkich Wykładowców WNMiNoZ:

Arkusz oceny realizacji efektów uczenia się – wypełnia Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne i przekazuje Kierownikowi Katedry, prowadzącemu kierunek studiów (w terminie do 7 dni od zakończenia semestru) –   POBIERZ

Raport oceny warunków i zasobów materialnych – wypełniają wszyscy Wykładowcy, prowadzący zajęcia na danym kierunku studiów i przekazują Kierownikowi Katedry (w terminie do 07 września każdego roku akademickiego) –  POBIERZ

Sprawozdanie z egzaminu pisemnego, lub ustnego – wypełniaja Wykładowcy, którzy w danej sesji egzaminacyjnej przeprowadzają egzaminy w formie ustnej, lub pisemnej. Wykładowca-Egzaminator wypełnia (w dniu egzaminu), i archiwizuje przez okres 1 roku, a następnie niszczy zgodnie z zasadami niszczenia dokumentów –    POBIERZ

2. Dotyczy Wykładowców WNMiNoZ – prowadzących zajęcia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich, fizjoterapii, kosmetologii na danym kierunku studiów – przeprowadzenie i potwierdzenie szkolenia stanowiskowego, przeprowadzonego na pierwszych zajęciach:

Potwierdzenie szkolenia stanowiskowego i zapoznania się przez studentów z regulaminem pracowni umiejętności pielęgniarskich –    POBIERZ

Potwierdzenie szkolenia stanowiskowego i zapoznania się przez studentów z regulaminem pracowni kosmetologii –  POBIERZ

 ► Potwierdzenie szkolenia stanowiskowego i zapoznania się przez studentów z regulaminami pracowni: kinezyterapii, fizykoterapii, terapii manualnej i masażu –   POBIERZ

Oświadczenie zapoznania się z podstawowymi przepisami i zasadami BHP, oraz ochrony przeciwpożarowej, z zagrożeniami występującymi w laboratorium –   POBIERZ

3. Dotyczy: Dziekana Wydziału/ Kierowników Katedr/Kierownika Jednostki Międzywydziałowej hospitujących zajęcia dydaktyczne; Kierownika Jednostki sprawującej merytoryczny nadzór nad przedmiotami podlegającymi hospitacji – na danym kierunku studiów:

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych –    POBIERZ

Protokół oceny dodatkowej Nauczyciela akademickiego – wypełnia Kierownik Katedry prowadzącej dany kierunek studiów, lub Prodziekan i przekazuje Dziekanowi WNMiNoZ –    POBIERZ

UWAGA: Kierownik Katedry/Jednostki Miedzywydziałowej – przygotowuje na początku roku akademickiego roczny plan hospitacji, który przekazuje do wiadomości Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia

4. Dotyczy Kierowników Katedr:

Sprawozdanie z oceny warunków i zasobów materialnych związanych z realizację kształcenia – wypełnia Kierownik Katedry, odpowiedzialny za dany kierunek studiów i przekazuje Dziekanowi Wydziału, a kopię Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia (w terminie do 15 września) –    POBIERZ

Raport z analizy wyników nauczania na podstawie rozkładu ocen w Katedrze – wypełnia Kierownik Katedry raz w roku akademickim i przekazuje KKOEU (do dnia 30 września) –   POBIERZ

Raport z oceny sylabusów i efektów uczenia się – wypełniają Kierownicy Katedr i przekazują sekretarzowi Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się, nie później niż 15 września (raz w roku) –   POBIERZ

Raport z oceny protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych – wypełniają Kierownicy Katedr i przekazują sekretarzowi Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się, nie później niż 15 września (raz w roku) –    POBIERZ

Raport z oceny prac zaliczeniowych studentów – wypełniają Kierownicy Katedr i przekazują sekretarzowi Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się, nie później niż do 15 września (raz w roku) –    POBIERZ

Protokół z zabrania poświęconego realizacji celów programów kształcenia w Katedrze –    POBIERZ

Protokół z badania jakości prac dyplomowych – wypełniają Kierownicy Katedr i przekazują sekretarzowi Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się, w terminie do 15 września –   POBIERZ

Protokół z hospitacji organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego – wypełnia Kierownik Katedry i przekazuje sekretarzowi KKOEU –    POBIERZ

5. Dotyczy Kierunkowej Komisji ds. oceny Efektów Uczenia się (KKOEU):

Raport roczny z analizy wyników nauczania na podstawie rozkładu ocen we wszystkich Katedrach na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – opracowuje KKOEU i przekazuje Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia (do 15 października) –    POBIERZ

Raport roczny z realizacji celów programów kształcenia – przygotowuje KKOEU, a Przewodniczący KKOEK przekazuje w terminie do 31 paździrnika Dziekanowi Wydziału, Wydziałowemu pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia –    POBIERZ

Raport roczny z analizy jakości prac dyplomowych i ich adekwatności do programów studiów i zamierzonych efektów uczenia się – przygotowują KKOEU, i analizują na najbliższym posiedzeniu komisji –   POBIERZ

Raport roczny z analizy organizacji i przebiegu egzaminów dyplomowych – KKOEU opracowuje raport roczny i niezwłocznie przekazuje go Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia i Dziekanowi Wydziału –    POBIERZ

6. Dotyczy Koordynatora Praktyk Studenckich – na danym kierunku studiów:

Raport semestralny samooceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się – związanych z realizacją praktyk studenckich, dla danego kierunku, wypełnia koordynator praktyk i przekazuje Kierownikowi Katedry (do 7 dni po terminie zakończenia semestru – w którym się odbyły praktyki) –    POBIERZ

Zbiorcze ilościowe sprawozdanie semestralne z realizacji praktyk studenckich – wypełnia koordynator praktyk studenckich i przekazuje Kierownikowi Katedry (do 7 dni od zakończenia semestru – w którym się odbyły praktyki) –    POBIERZ

Arkusz hospitacji miejsca i sposobu realizacji praktyki zawodowej –    POBIERZ

UWAGA: Szczegółowy opis Procedur WSZJK (których dotyczą powyższe załączniki) – znajdują się w zakładce: Jakość KształceniaZbiór procedur WSZJK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close