Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Katedra Pielęgniarstwa

Stacjonarne studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)

 

Poziom studiów: pierwszy stopień
Poziom kwalifikacji (PRK): 6
Profil studiów: praktyczny
Dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu / nauki medyczne
Kod ISCED: 0913
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia jest zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki opublikowanym
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
i ratownika medycznego.
Liczba godzin zajęć i praktyk zawodowych wynosi 4720, a liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów I stopnia wynosi 180. Kierunek Pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.
Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:
Nauki podstawowe: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.
Nauki społeczne i humanistyczne: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski, ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie.
Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia.
Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe.
Zajęcia praktyczne: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna.
Praktyki zawodowe: podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna.
Studenci Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizują kształcenie praktyczne w radomskich szpitalach: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Sp. z o.o., Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym, oraz w Poliklinice CSK MSWiA.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki, wyznaczonej przez pełnione funkcje, w ramach których powinien być przygotowany do: świadczenia opieki pielęgniarskiej oraz zarządzania nią, promocji
i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.
Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu wydanego przez samorząd pielęgniarek i położnych, będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania świadczeń: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz
z zakresu promocji zdrowia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, przychodniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.
Studia przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta.
Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

 

Stacjonarne studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)

 

Poziom studiów: drugi stopień
Poziom kwalifikacji (PRK): 7
Profil studiów: praktyczny
Dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu / nauki medyczne
Kod ISCED: 0913
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Program kierunku Pielęgniarstwo na studiach II stopnia jest zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
Liczba godzin zajęć i praktyk zawodowych wynosi 1300, a liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów II stopnia wynosi 120. Kierunek Pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.
Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:

Nauki społeczne i humanistyczne: psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język angielski.
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych, pielęgniarstwo epidemiologiczne, endoskopia, poradnictwo w pielęgniarstwie, koordynowana opieka zdrowotna, promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne, opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicznego.
Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa: badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej.
Zakres praktyk zawodowych: Zarządzanie w pielęgniarstwie, Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych, Opieka onkologiczna, Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem), Pracownia endoskopowa, Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).
Studenci Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizują kształcenie praktyczne w radomskich szpitalach: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego oraz w Poliklinice CSK MSWiA.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, oraz placówkach świadczących opiekę nad seniorami. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie, uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe. Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close